Spotkanie partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim

Notatka z ósmego spotkania partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim w dniu 25.01.2012

W spotkaniu partnerstwa – w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,  ul. Szczecińska 17,  „Dom Kultury Kolejarza uczestniczyli członkowie organizacji Centrum Socjalne Caritas, MOPS i Urzędu Miasta Wydziału Polityki Społecznej.

Na spotkaniu zgodnie z programem Partnerzy:

  1. Zapoznano się z opracowana diagnozą lokalną
  2. Omówiono uwagi do diagnozy
  3. Omówiono i zanalizowano wskazane problemy i rekomendacje w DL w kontekście wstępnie opracowanego wniosku do pilotażu
  4. Ustalono podział zadań przy pisaniu wniosku między poszczególnych członków partnerstwa
  5. Zobowiązano członków grupy do zanalizowanie ostatecznie spisanych uwag przez opiekuna merytorycznego a powstałych na spotkaniu, naniesie ewentualnych zmian po samodzielnym przeczytaniu diagnozy lokalnej w  terminie do 27.02.2012
  6. Wnioskowano o zamianę terminu spotkania w związku z ogłoszeniem terminu składania wniosków do następnej fazy projektu z 08.02.212 na 03.02.212.