Uroczyste podpisanie porozumienia społecznego w Gminie Adamów

W dniu 27 marca 2013 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Dolnej nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Adamów.

Porozumienie podpisali: Wójt Gminy Adamów, Przewodniczący Rady Gminy Adamów, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta Powiatu Zamojskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy, przdstawiciele lokalnej społeczności tj. radni Rady Gminy Adamów i sołtysi poszczególnych sołectw, przdsiębiorcy z terenu gminy i spoza terenu gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby zainteresowane współpraca w ramach podpisywanego porozumienia.

Adresatami Porozumienia są mieszkańcy Gminy Adamów, a w szczególności osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowania zaufania społecznego. Porozumienie ma także na celu zainicjowanie oraz skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na terenie Gminy Adamów tj. administracji samorządowej, organizacji obywatelskich i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia w gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy.

Działania powyższe realizowane będą poprzez następujące podmioty gozpodarki społecznej:

  • Centrum Integracji Społecznej prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy,
  • Spółdzielnie socjalne – jako konsekwencja udziału osób w poszczególnych warsztatach Centrum,
  • Centrum Ekonomii Społecznej (OWES) – współpraca i włączenie do partnerstwa instytucji koordynujacej działania w obszarze gospodarki społecznej w powiecie, tworzącej warunki dla rozwoju inicjatyw integrujących z rynkiem pracy osoby dysfunkcyjne.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych i jest zawarte na czas nieokreślony.