Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka wraz partnerem Centrum PISOP  realizuje od stycznia 2013 roku projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do pomiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego) poprzez:

  • kompleksowe wsparcie istniejących już podmiotów ekonomii społecznej
  • tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju sektora i zatrudnionych w nich osób
  • zwiększenie szans na reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak:

  • świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji)
  • wsparcie przy tworzeniu partnerstw lokalnych (m.in. poprzez zapewnienie wsparcia dla lokalnych animatorów partnerstw)
  • organizowanie wydarzeń sieciujących dla przedsiębiorstw społecznych m.in.: Forum Ekonomii Społecznej, targi, spotkania branżowe
  • wsparcie powstawania spółdzielni socjalnych (m.in. poprzez przyznawanie środków finansowych na założenie spółdzielni)
  • promocję ekonomii społecznej w subregionie.