Produkcja przemysłowa także w górę


GUS podał najnowsze dane o produkcji przemysłowej, która w kwietniu zwiększyła się o 5,4% r/r. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,3%.

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 5,4 -2,3 5,4 9,4
górnictwo i wydobywanie -5,5 2,1 -6,3 1,3
przetwórstwo przemysłowe 7,3 -1,6 7,7 11,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -5,6 -11,5 -7,3 -2,3
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,1 0,6 2,1 0,8
produkcja budowlana 12,2 3,2 17,4 24,2

 

„W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,3%, mebli – o 14,9%, pozostałego sprzętu transportowego – o 10,8%, wyrobów z metali – o 9,8%, artykułów spożywczych – o 8,6% oraz metali – o 8,2%” – czytamy w komunikacie GUS.

„Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,5%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,6%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,7%.

Wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, jak i marcem br. W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wzrost ten wyniósł: w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – 16,8%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 14,5%, zaś w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – 7,5%” – czytamy dalej.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *